Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Förenings rättigheter och skyldigheter

Som medlem i Svenska Konståkningsförbundet (SKF) har samtliga föreningar följande grundrättigheter:

  1. Rösträtt på SKF:s årsmöte (förutsatt att årsavgiften/medlemsavgiften samt föreningsrapporten betalats och skickats in i tid).
  2. Tillgång till SKF:s tävlingsverksamhet (förutsatt att årsavgiften/medlemsavgiften samt föreningsrapporten betalats och skickats in i tid).
  3. Tillgång till SKF:s utbildningsverksamhet.
  4. Möjlighet att erhålla bidrag (LOK-stöd, projektstöd etc).

Som medlemsförening finns följande grundläggande skyldigheter:

  1. Föreningen måste ha godkända föreningsstadgar.
  2. Föreningen måste erlägga årsavgift/medlemsavgift till SKF senast den 31 augusti varje år (3 000 kr som från och med sommaren 2016 kommer att faktureras). Årsavgift ska även betalas till det distriktsförbund (SDF) föreningen tillhör enligt resp. SDF:s regler (kontakta ert SDF för detaljer vad som gäller för just ert distrikt).
  3. Föreningen måste årligen skicka in en Föreningsrapport/Årsrapport (medlemsstatistik) till SKF via IdrottOnline senast den 30 november varje år.
  4. Föreningen måste informera sina medlemmar om Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod Länk till annan webbplats.och ta ansvar för att den efterlevs inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningens rättigheter och skyldigheter är reglerade i Svenska Konståkningsförbundets stadgar Länk till annan webbplats.. Kapitel 8 i stadgarna innehåller föreningens rättigheter och skyldigheter:

8 Kap Föreningarna

1 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s stadgemall för idrottsförening.

2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet.

3. Föreningen har för avsikt att verka i sådan anda att samverkan med andra medlemsföreningar och berört SDF upprätthålls till nytta för konståkningssportens utveckling på lokal, regional och central nivå.

4. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s respektive Förbundets stadgar, tävlings- och uppvisningsregler samt beslut fattade av överordnad idrottsinstans.

5. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.

6. Föreningen har betalat de avgifter till Förbundet och SDF som i vederbörlig ordning har bestämts.

7. Föreningen har ett svenskt organisationsnummer

8. Föreningen har förbundit sig att aktivt motverka rasism och varje annan form av diskriminering, otillåten vadslagning och manipulation av tävlingar samt verka för en dopningsfri konståkningsidrott.

Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. Medlemskap i Förbundet innebär samtidigt att föreningen blir medlem i SDF och DF.

2 § Utträde samt uteslutning av förening

Förening, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Förening, som inte har betalat årsavgift till Förbundet och/eller SDF under två på varandra följande år, får förbundsstyrelsen besluta om medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från Förbundets medlemsförteckning. Föreningen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

Utan att anmälan om utträde föreligger får förbundsstyrelsen utesluta förening om den – trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.

Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren enligt 2 kap. 1 § eller om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattas av Förbundet, SDF, DF, RF eller annars påtagligt har motarbetat Förbundets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen som ligger till grund för uteslutningen redovisas samt även anges hur beslutet kan överklagas.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Uteslutning eller utträde ur förbundet innebär samtidigt att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör.

.

Publicerad: 2022-10-27

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Sponsorer

Samarbetspartners